Nawojka Bauer, Justyna Kozłowska, Agnieszka Sural, Małgorzata Waszczuk → spotkanie o upamiętnianiu grochowskiego kibucu

Jak upamiętniać działalność, po której nie został żaden ślad? Jakie są potrzeby osób zamieszkujących w historycznych granicach kibucu, a jakie żydowskiej i ogólnowarszawskiej społeczności? W jakim stopniu projekty podejmujące temat tej historycznej działalności są zbieżne z rekomendacjami zawartymi w raporcie „Upamiętnienie Kibucu Grochów. Konteksty, opinie, możliwości” (2019)?

Zapraszamy na spotkanie z:
→ Nawojką Bauer, Justyną Kozłowską i Małgorzatą Waszczuk, współautorkami raportu „Upamiętnienie Kibucu Grochów. Konteksty, opinie, możliwości”,
→ Agnieszką Sural, inicjatorką konkursu na upamiętnienie grochowskiego kibucu, w ramach którego wybrano projekt Diany Lelonek „Trzcinowisko” 
→ Dorianem Widawskim, kuratorem projektu KIBBUTZ prowadzonego przez Dom Sztuki.

🌻 Poprzedni rok przyniósł wzmożone zainteresowanie grochowskim kibucem i rolniczą historią tej części miasta. Jako trwała forma upamiętnienia tej działalności została wybrana koncepcja Diany Lelonek. Michał Barański i Shachar Elnatan skomponowali utwór jazzowy „Grochow Kibbutz”. W Muzeum Warszawy pokazywano wystawę poświęconą Moi Verowi, który fotografował przedwojenne kibuce, między innymi ten na Grochowie. Takie nagromadzenie działań nie byłoby możliwe bez działalności Stowarzyszenia imienia Szymona An-skiego i zespołu, który opracował raport „Upamiętnienie Kibucu Grochów. Konteksty, opinie, możliwości” (2019).

🌾 Czym jest KIBBUTZ?
Jako Dom Sztuki po raz drugi będziemy zajmować się żydowską historią na Grochowie. Głównym tematem, na którym się skupimy, jest odpowiedzialne budowanie sąsiedztw. Chcemy rozmawiać o przyszłości, w której bezpieczeństwo nie będzie zależne od religii, narodowości czy pochodzenia. Będziemy zastanawiać się, jak może wyglądać współzamieszkiwanie w czasie nawarstwiających się kryzysów humanitarnych, klimatycznych i ekonomicznych. Zaprosimy do udziału w grupie warsztatowej, na spotkania i spacery. Działania zakończymy w lipcu, kiedy zaprezentujemy efekty wspólnej pracy twórczej i odbędzie się koncert.

Projekt jest finansowany ze środków m.st. Warszay.

Cykl jest objętym patronatem Centrum Kultury Jidysz, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Żydowskiego Instytutu Historycznego oraz Magazynu „Szum”.