Statut fundacji

Postanowienia og贸lne

搂1

 1. Fundacja Dom Sztuki, zwana dalej Fundacj膮, dzia艂a na podstawie Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. 2022 r. poz. 2167) oraz postanowie艅 niniejszego statutu.
 2. Fundacja mo偶e u偶ywa膰 skr贸tu w postaci 鈥濪om Sztuki鈥 oraz wyr贸偶niaj膮cego znaku s艂ownego lub s艂owno-graficznego.
 3. Fundacja zosta艂a ustanowiona 2 stycznia 2022 roku przez Doriana Widawskiego, zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporz膮dzonym przed notariuszem Grzegorzem Kobyli艅skim w kancelarii notarialnej przy ulicy Grochowskiej 278/402 w Warszawie.


搂2

 1. Fundacja jest ustanowiona na czas nieokre艣lony.
 2. Fundacja dzia艂a na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w zakresie potrzebnym do osi膮gni臋cia celu i realizacji zada艅 mo偶e prowadzi膰 dzia艂alno艣膰 tak偶e za granic膮.
 3. Siedzib膮 Fundacji jest Warszawa.


搂3

Nadz贸r nad dzia艂alno艣ci膮 Fundacji sprawuje minister w艂a艣ciwy ds. kultury i dziedzictwa narodowego.

Cele i 艣rodki ich realizacji

搂4

Celami Fundacji s膮:

 1. wsp贸艂tworzenie to偶samo艣ci Grochowa, Pragi-Po艂udnie i Warszawy,
 2. dzia艂alno艣膰 z zakresu kultury, sztuki, edukacji i animacji,
 3. inicjowanie dzia艂a艅 lokalnych i spo艂ecznych,
 4. wspieranie wsp贸艂pracy s膮siedzkiej i mi臋dzyinstytucjonalnej,
 5. dzia艂anie na rzecz ochrony 艣rodowiska, lokalnego dziedzictwa przyrodniczego i postaw odpowiedzialnych klimatycznie,
 6. upowszechnianie wiedzy, szczeg贸lnie z zakresu kultury, praw cz艂owieka i dziedzictwa lokalnego.聽


搂5

Fundacja realizuje swoje cele w szczeg贸lno艣ci poprzez:

 1. aktywno艣膰 kulturaln膮 i artystyczn膮, szczeg贸lnie poprzez spektakle, wystawy i koncerty,聽
 2. dzia艂alno艣膰 wydawnicz膮 i informacyjn膮, tak偶e poprzez prowadzenie kampanii spo艂ecznych,
 3. prowadzenie dzia艂a艅 z zakresu archiwistyki spo艂ecznej, szczeg贸lnie z uwzgl臋dnieniem dziedzictwa lokalnego, 偶ydowskiego i warszawskiego,聽
 4. organizowanie spotka艅, warsztat贸w i konferencji o zasi臋gu lokalnym, krajowym i mi臋dzynarodowym,
 5. wsp贸艂prac臋 z innymi podmiotami, w szczeg贸lno艣ci z organizacjami pozarz膮dowymi, organami administracji publicznej i innymi osobami, kt贸rych dzia艂alno艣膰 jest zbie偶na z celami Fundacji.

Maj膮tek i dochody

搂6

 1. Maj膮tek Fundacji stanowi fundusz za艂o偶ycielski w kwocie 500 (pi臋膰set) z艂otych oraz inne mienie nabyte w czasie dzia艂ania Fundacji.
 2. Przychody Fundacji pochodz膮 w szczeg贸lno艣ci z:
  1. darowizn, spadk贸w i zapis贸w,
  2. grant贸w, dotacji i subwencji od os贸b prawnych,
  3. 艣rodk贸w pomocowych Unii Europejskiej,
  4. zbi贸rek publicznych i akcji promocyjnych,
  5. maj膮tku fundacji,
  6. odsetek i lokat bankowych.
 3. Fundacja mo偶e prowadzi膰 dzia艂alno艣膰 statutow膮 w formie odp艂atnej b膮d藕 nieodp艂atnej dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego.
 4. Wszystkie przychody uzyskane przez Fundacj臋 s膮 przeznaczane do realizacji cel贸w statutowych oraz pokrycia koszt贸w dzia艂alno艣ci.

Organy Fundacji

搂7

W艂adzami Fundacji s膮:

 1. Zarz膮d Fundacji, zwany dalej Zarz膮dem,聽
 2. Rada Fundacji, zwana dalej Rad膮.

Zarz膮d Fundacji

搂8

 1. Zarz膮d sk艂ada si臋 z dw贸ch os贸b cz艂onkowskich Zarz膮du powo艂ywanych przez Fundatora na dwuletni膮 kadencj臋. Osoby cz艂onkowskie Zarz膮du mog膮 u偶ywa膰 okre艣lenia cz艂onek Zarz膮du lub cz艂onkini Zarz膮du.
 2. Fundator mo偶e zosta膰 cz艂onkiem Zarz膮du.
 3. Je偶eli z up艂ywem kadencji nowy sk艂ad osobowy Zarz膮du nie jest powo艂any, dotychczasowy sk艂ad zachowuje swoje kompetencje do chwili obj臋cia ich przez nowy Zarz膮d.
 4. Funkcj臋 osoby cz艂onkowskiej Zarz膮du mo偶na pe艂ni膰 przez wi臋cej ni偶 jedn膮 kadencj臋.
 5. Mandat osoby cz艂onkowskiej Zarz膮du wygasa z dniem up艂ywu kadencji, wskutek 艣mierci, rezygnacji albo odwo艂ania. Mandat osoby powo艂anej w trakcie trwania kadencji wygasa r贸wnocze艣nie z wyga艣ni臋ciem mandat贸w pozosta艂ych os贸b cz艂onkowskich Zarz膮du danej kadencji.
 6. Z wa偶nych powod贸w i w wyniku uchwa艂y Rady 鈥 podj臋tej przy obecno艣ci po艂owy os贸b cz艂onkowskich Rady, zwyk艂膮 wi臋kszo艣ci膮 i w g艂osowaniu tajnym 鈥 osoba cz艂onkowska Zarz膮du mo偶e zosta膰 odwo艂ana przed up艂ywem kadencji. Wniosek o takie g艂osowanie mo偶e z艂o偶y膰 osoba cz艂onkowska Rady lub Zarz膮du, a tak偶e Fundator.
 7. Osoby cz艂onkowskie Zarz膮du mog膮 by膰 zatrudnianie przez Fundacj臋 na podstawie umowy o prac臋 lub innego stosunku prawnego, a tak偶e otrzymywa膰 wynagrodzenie za prac臋 w Zarz膮dzie. W umowach mi臋dzy Fundacj膮 a osob膮 cz艂onkowsk膮 Zarz膮du Fundacj臋 reprezentuje inna osoba cz艂onkowska Zarz膮du.


搂9

 1. Zarz膮d podejmuje decyzje we wszelkich sprawach Fundacji nieprzekazanych do kompetencji Rady. Do zada艅 tych nale偶膮 w szczeg贸lno艣ci:
  1. realizacja cel贸w statutowych,
  2. kierowanie bie偶膮c膮 dzia艂alno艣ci膮 i kierunkami rozwoju,
  3. kszta艂towanie strategii narracyjnej i reprezentowanie na zewn膮trz,
  4. zarz膮dzanie maj膮tkiem i planami finansowymi,
  5. troska o ci膮g艂o艣膰 dzia艂alno艣ci,
  6. zatrudnianie pracownic i pracownik贸w oraz ustalanie wysoko艣ci ich wynagrodzenia,
  7. wyst臋powanie z wnioskiem do Rady lub Fundatora o wyra偶anie zgody na zmiany w statucie, po艂膮czenie z inn膮 fundacj膮 oraz likwidacj臋 Fundacji.
 2. Po zako艅czeniu ka偶dego roku kalendarzowego Zarz膮d zobowi膮zany jest przed艂o偶y膰 Radzie roczne sprawozdanie z dzia艂alno艣ci Fundacji obejmuj膮ce poprzedni rok kalendarzowy.


搂10

Ka偶da osoba cz艂onkowska Zarz膮du mo偶e samodzielnie sk艂ada膰 o艣wiadczenia woli w imieniu Fundacji.


搂11

 1. Posiedzenia Zarz膮du zwo艂ywane s膮 na wniosek co najmniej jednej osoby cz艂onkowskiej Zarz膮du poprzez poinformowanie drugiej osoby cz艂onkowskiej Zarz膮du przy wykorzystaniu 艣rodk贸w porozumiewania si臋 na odleg艂o艣膰 co najmniej tydzie艅 przed planowanym spotkaniem.
 2. Zarz膮d podejmuje decyzje jednog艂o艣nie poprzez uchwa艂y przyj臋te w g艂osowaniu jawnym przy obecno艣ci obojga os贸b cz艂onkowskich Zarz膮du.聽
 3. Zarz膮d mo偶e podejmowa膰 uchwa艂y poza posiedzeniami przy wykorzystaniu 艣rodk贸w porozumiewania si臋 na odleg艂o艣膰, je偶eli 偶adna z os贸b cz艂onkowskich Zarz膮du nie wyrazi艂a sprzeciwu wobec takiej formy g艂osowania.
 4. Szczeg贸艂owy tryb dzia艂ania Zarz膮du mo偶e okre艣la膰 uchwalony przez niego regulamin.

Rada Fundacji

搂12

 1. Rada sk艂ada si臋 z dw贸ch do o艣miu os贸b cz艂onkowskich Rady powo艂anych na dwuletni膮 kadencj臋. Osoby cz艂onkowskie Rady mog膮 u偶ywa膰 okre艣lenia cz艂onek Rady lub cz艂onkini Rady.
 2. Osoby cz艂onkowskie powo艂ywane s膮 przez Zarz膮d, tak偶e w trakcie trwania kadencji. Sk艂ad pierwszej Rady powo艂uje Fundator.
 3. Je偶eli z up艂ywem kadencji nowy sk艂ad osobowy Rady nie jest powo艂any, dotychczasowy sk艂ad zachowuje swoje kompetencje do chwili obj臋cia ich przez now膮 Rad臋.
 4. Funkcj臋 osoby cz艂onkowskiej Rady mo偶na pe艂ni膰 przez wi臋cej ni偶 jedn膮 kadencj臋.
 5. Mandat osoby cz艂onkowskiej Rady wygasa z dniem up艂ywu kadencji, wskutek 艣mierci, rezygnacji albo odwo艂ania. Mandat osoby powo艂anej w trakcie kadencji wygasa r贸wnocze艣nie z wyga艣ni臋ciem mandat贸w pozosta艂ych os贸b cz艂onkowskich Rady danej kadencji.
 6. Z wa偶nych powod贸w i w wyniku uchwa艂y Rady 鈥 podj臋tej przy obecno艣ci po艂owy os贸b cz艂onkowskich Rady, zwyk艂膮 wi臋kszo艣ci膮 i w g艂osowaniu tajnym 鈥 osoba cz艂onkowska Rady mo偶e zosta膰 odwo艂ana przed up艂ywem kadencji. Wniosek o takie g艂osowanie mo偶e z艂o偶y膰 osoba cz艂onkowska Rady lub Zarz膮du, a tak偶e Fundator.
 7. Nie mo偶na 艂膮czy膰 cz艂onkostwa w Radzie z pe艂nieniem funkcji w Zarz膮dzie.


搂13

 1. Do zada艅 Rady nale偶y w szczeg贸lno艣ci:
  1. proponowanie Fundatorowi os贸b cz艂onkowskich Zarz膮du,
  2. nadz贸r nad realizacj膮 cel贸w statutowych przez Zarz膮d,
  3. wyra偶anie opinii w sprawach przed艂o偶onych przez Zarz膮d,
  4. proponowanie kierunk贸w rozwoju i opiniowanie strategii narracyjnej,
  5. opiniowanie plan贸w finansowych i sposobu zarz膮dzania maj膮tkiem,
  6. zatwierdzanie wniosku Zarz膮du w sprawie zmian w statucie, po艂膮czenia z inn膮 fundacj膮 oraz likwidacj膮 Fundacji.
 2. Na pocz膮tku ka偶dego roku kalendarzowego Rada powinna zaopiniowa膰 roczne sprawozdanie z dzia艂alno艣ci Fundacji obejmuj膮ce poprzedni rok kalendarzowy.
 3. Rada w celu wykonania swoich zada艅 jest uprawniona do 偶膮dania przedstawienia przez Zarz膮d wszelkich dokument贸w dotycz膮cych dzia艂alno艣ci Fundacji.


搂14

 1. Posiedzenia Rady zwo艂ywane s膮 na wniosek co najmniej jednej osoby cz艂onkowskiej Rady, osoby cz艂onkowskiej Zarz膮du lub Fundatora, poprzez poinformowanie wszystkich os贸b cz艂onkowskich Rady przy wykorzystaniu 艣rodk贸w porozumiewania si臋 na odleg艂o艣膰 co najmniej tydzie艅 przed planowanym spotkaniem. Posiedzenia odbywaj膮 si臋 w miar臋 potrzeb, ale nie rzadziej ni偶 raz w roku.
 2. Rada podejmuje decyzje w formie uchwa艂 przyj臋tych zwyk艂膮 wi臋kszo艣ci膮 g艂os贸w w czasie g艂osowa艅 jawnych przy obecno艣ci po艂owy os贸b cz艂onkowskich Rady.
 3. Rada mo偶e podejmowa膰 uchwa艂y poza posiedzeniami w trybie pisemnym, w formie elektronicznej lub przy wykorzystaniu 艣rodk贸w porozumiewania si臋 na odleg艂o艣膰, je偶eli wszystkie osoby cz艂onkowskie Zarz膮du zosta艂y powiadomione o tre艣ci projektu uchwa艂y i 偶adna z nich nie wyrazi艂a sprzeciwu wobec takiej formy g艂osowania.
 4. Szczeg贸艂owy tryb dzia艂ania Rady mo偶e okre艣la膰 uchwalony przez ni膮 regulamin.

Zmiana statutu, po艂膮czenie lub likwidacja

搂15

 1. Zarz膮d mo偶e podj膮膰 uchwa艂臋 zmieniaj膮c膮 statut, w tym cele, dla kt贸rych powo艂ano Fundacj臋.
 2. Dla efektywnego realizowania cel贸w Zarz膮d mo偶e podj膮膰 uchwa艂臋 o po艂膮czeniu Fundacji z inn膮 fundacj膮.
 3. Zarz膮d mo偶e podj膮膰 uchwa艂臋 o likwidacji Fundacji w razie osi膮gni臋cia cel贸w, dla kt贸rych zosta艂a ustanowiona, wyczerpania maj膮tku i 艣rodk贸w finansowych lub z innych wa偶nych powod贸w.


搂16

Uchwa艂y zwi膮zane ze zmian膮 statutu, po艂膮czeniem lub likwidacj膮 fundacji 鈥 o kt贸rych mowa w artykule 14 鈥 musz膮 zosta膰 zatwierdzone przez Rad臋. W przypadku braku takiej mo偶liwo艣ci lub niezatwierdzenia decyzji przez Rad臋, tak膮 decyzj臋 mo偶e podj膮膰 Fundator.