Jak przetwarzamy dane osobowe?

Przede wszystkim — z największą troską o ich bezpieczeństwo! Szczegóły możesz przeczytać poniżej.

Wdrożyliśmy odpowiednie rozwiązania organizacyjne i techniczne, o których mowa w przepisach Rozporządzenia 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanymi „RODO”.

Zgodnie z RODO fundacja Dom Sztuki z siedzibą w Warszawie („Dom Sztuki”), informuje, że administratorem Twoich danych osobowych jest Dom Sztuki z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Jana Sztuki 17/6, 04-320 Warszawa, wpisany do KRS pod numerem 0001019089, NIP: 1133086679 oraz REGON: 524478285.

Dom Sztuki przetwarza dane osobowe w celu:
a. zbierania zapisów na wydarzenia,
b. tworzenia własnej bazy newsletterowej,
c. podpisywania umów cywilnoprawnych i porozumień, a także związanych z tym formularzy czy oświadczeń wymaganych prawem.

Przetwarzanie danych osobowych obejmuje dobrowolne podanie danych takich jak: imię, nazwisko, telefon i mail. W przypadku umów i porozumień może być konieczne podanie danych, które są niezbędne do ich podpisania czy rozliczenia, a ich zakres określa prawo. Nieudzielenie zgody może spowodować brak możliwości wzięcia udziału w wydarzeniu, otrzymania wiadomości czy realizacji umowy.

Przysługuje Ci prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Twoje dane osobowe pozyskane na podstawie zgody Dom Sztuki będzie przetwarzał do czasu, aż ustali, że dane nie są już potrzebne do realizacji celu, w jakim zostały zebrane. Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom, które na podstawie stosownych umów współpracują z Domem Sztuki, w tym — między innymi — świadczą usługi księgowe lub obsługują wykorzystywane systemy teleinformatyczne. Dane te nie będą przetwarzane w sposób automatyczny, nie będą profilowane ani przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Masz prawo do żądania od Domu Sztuki dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub przenoszenia danych — w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach RODO. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, czyli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W razie pytań związanych z zasadami ochrony danych osobowych, przysługujących prawach oraz sposobie ich dochodzenia napisz na adres: kontakt@domsztuki.org.